Vi har tagit del av vad som står i läroplanerna för grundsärskolan och träningsskolan i ämnena teknik och No. Grundsärskolan inriktning träning har fem olika ämnesområden som beskriver  hur undervisningen ska bedrivas, vi har plockat ut det som hör till teknik och No vilket finns beskrivet här.

Webbsidan gör det möjligt att reflektera och se på vad vi gjort och lärt oss och eleverna kan vidareutveckla sina ämnesspecifika kunskaper och förmågor.